PRATAH RIGVEDA SANDHYA
Madhyahnika RIGVEDA SANDHYA
Sayam RIGVEDA SANDHYA
Aapatkala RIGVEDA SANDHYA
Telugu Sandhyavandanam Document link